1. De doelstelling van het milieubeleid van de Europese Unie is met name om de kwaliteit van het milieu te handhaven, te beschermen en te verbeteren, de gezondheid van de mens te beschermen en zorgvuldig en verstandig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. Dit beleid is gebaseerd op het voorzorgsprincipe en op de uitgangspunten dat preventieve maatregelen nodig zijn en dat schade aan het milieu op de eerste plaats bij de bron moet worden hersteld.

    Afval scheiden tijdens het inzamelen is een voorwaarde voor hergebruik en recycling van afval. Het op correcte wijze afvoeren van elektrische of elektronische apparaten is noodzakelijk voor de realisatie van het gekozen niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu in de Europese Unie.

    Meer in het bijzonder moeten bepaalde materialen en onderdelen van oude elektrische en elektronische apparatuur speciaal worden verwerkt omdat onjuiste behandeling of verwerking op of in de grond, het water of de lucht zou leiden tot een ernstige bedreiging van het milieu en de gezondheid van de mens.

    Om elektrische en elektronische apparaten eenvoudiger gescheiden van normaal huishoudelijk afval te kunnen inzamelen en verwerken, zijn deze apparaten voorzien van het volgende logo:

    Het is bij wet verboden om apparatuur af te voeren via andere afvalkanalen. Daarnaast vragen wij u een actieve bijdrage te leveren aan het succes van een dergelijke inzameling voor het algemeen nut en een betere kwaliteit van leven voor de huidige generatie en voor toekomstige generaties. Neem voor meer informatie over de correcte wijze van afvoeren van dit product, contact op met uw lokale serviceorganisatie.

Date created:
01/08/2013 11:58:18
Last updated:
09/12/2014 13:19:55
Product(range):
DS-150, DS-180
Print