• Před připojením systému ke zdroji napájení ověřte, zda je systém vhodný pro místní elektrickou síť. Požadavky na napětí naleznete na štítku se sériovým číslem na systému.
  • Chcete-li snížit riziko požáru, používejte pouze napájecí kabel dodávaný se systémem.
  • Nepoužívejte zemnicí adaptéry.
  • V případě rozlití tekutiny odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a místo vyčistěte.
  • Nepoužívejte síťové zásuvky, které jsou ovládány spínači nebo ke kterým je připojeno jiné zařízení.
  • Ujistěte se, že napájecí kabel není napnutý.
  • Zajistěte bezpečné uložení/umístění elektrických kabelů, pokud nejsou používány. Pokud je poškozen elektrický kabel, stroj nepoužívejte. 

  • Připojení k napájení musí být snadno přístupné, pokud možno v blízkosti systému.
   Z bezpečnostních důvodů je důležité, aby systém byl připojen do elektrické zásuvky s ochranným uzemněním.
  • Proudová ochrana v zařízení rovněž vyžaduje použití ochranného jističe v příslušné větvi napájecí sítě (max. 20 A).
  • Následující součásti umožňují odpojení zařízení od napájení:
   • zástrčka napájecího kabelu nebo kabelová spojka,
   • 12pólový konektor umístěný na pravé straně (v závislosti na systému).
 1. Pokud dojde k poruše systému, okamžitě vypněte a odpojte napájení.

 2. UPOZORNĚNÍ: DVOUPÓLOVÉ/NEUTRÁLNÍ JIŠTĚNÍ
  (Části zařízení, které zůstanou po aktivaci pojistky pod proudem, mohou při provádění servisních prací představovat riziko.)

Date created:
06/01/2017 12:11:06
Last updated:
06/14/2017 13:05:37
Product(range):
Print